Een eerste gesprek of verkennend overleg

Als je overweegt om met een professionaliseringstraject van Potential te starten, is het zinvol om vooraf stil te staan bij wat dit voor jouw school kan betekenen. Daarvoor plan je best een overleg of intakegesprek met je directie en andere relevante betrokkenen, bijvoorbeeld één of meer medewerkers van het zorgteam, geïnteresseerde leerkrachten, een beleidsondersteuner,...

Potential reikt een Powtoon-filmpje aan over de doelstellingen en de competenties voor inclusie waar het traject zich op richt. De eerste afweging die je daarbij samen maakt is of die doelstelling, namelijk inclusieve leeromgevingen creëren met diversiteit waarderen en benutten en verbindend samenwerken als hefbomen, aansluit bij de beginsituatie van de school.  

De volgende richtvragen kunnen het gesprek daarover op gang brengen.

 • Sluiten de doelstellingen van Potential aan bij de noden van onze school en ons team? Zo ja, hoe?
 • ACTIE: Op welke manier zijn we al bezig zijn met inclusie op school?
  • Welke acties, maatregelen en/f redelijke aanpassingen worden er al ondernomen om inclusieve leeromgevingen te creëren?
  • Wat zijn de verschillende stappen die we daarbij nemen of namen?
  • Hoe ondersteunt onze school leerkrachten daarbij?
  • Zijn er voorbeelden van situaties waarbij onze school daarin acties heeft ondernomen?
 • BELEID: Heeft onze school een uitgeschreven pedagogisch beleid of zorgbeleid waarin deze visie en acties terug te vinden zijn?
  • Wat zegt dat beleid?
  • Wat zegt onze schoolvisie over diversiteit of over leerlingen met specifieke noden?
  • Zijn er voorbeelden van situaties waarop onze school daarrond acties heeft ondernomen?
 • SAMENWERKING: Hoe werkt ons team samen om tegemoet te komen aan de noden van alle leerlingen?
  • Hoe verloopt die samenwerking tussen leerkrachten concreet?
  • Wat bevordert of belemmert die samenwerking?
  • Zijn er voorbeelden van situaties waarop onze school (een leerkracht, een deel van het team of het hele schoolteam) actie hierrond heeft ondernomen? Wanneer was dat? Welke vaardigheden zetten zij daarbij in? Hoe hebben ze het precies aangepakt? Is er een voorbeeld van een situatie waar we trots op zijn, dat we kunnen waarderen en even in de spotlights zetten? Hoe heeft het team dat ervaren?
 • PROFESSIONALISERING: Hoe wordt er omgegaan met professionalisering op dit vlak?
  • Welke noden ervaart ons team om zich te professionaliseren op vlak van inclusie, diversiteit en/of samenwerking?
  • Welke mogelijkheden tot professionalisering krijgen de leerkrachten hierbij?
  • Hoe worden pedagogische studiedagen ingericht?
  • Hoe gebeurt de terugkoppeling van bijscholingen of andere professionalisering?
  • Hoe kijkt het team naar samen leren onder begeleiding van een coach in een kernteam of in het bredere schoolteam?

 

Samen beslissen over de aanpak van het traject

In een powerpointpresentatie wordt het professionaliseringstraject geschetst. De powerpointpresentatie kan je vinden bij Bijeenkomst 'Van Realiteit naar Doel', materiaal. Vanuit wat nodig is om effectief te professionaliseren, vertrekt het daarbij van een aantal expliciete keuzes.

 • Het traject stimuleert leerkrachten om systematisch en gedifferentieerd te werken aan eigen vragen en doelen op vlak van diversiteit en verbindend samenwerken.
 • Het traject vertrekt van een waarderende aanpak, waarbij leerkrachten in hun kracht gezien worden, een groeigerichte kijk ontwikkelen en hun competentiegevoel versterken om inclusie waar te maken.
 • Het traject stimuleert leerkrachten om actief, handelingsgericht op zoek te gaan naar kennis en andere hulpbronnen, waarbij ze theorie leren koppelen aan eigen acties in de praktijk en zo gaandeweg meer kennis ontwikkelen.  ​

 

Als team weeg je dus ook samen af of die keuzes aansluiten bij je professionaliseringsnoden.

 • Staan we open voor een dergelijk traject? Wat vinden we van de voorgestelde aanpak?
 • Op welke focus willen we het traject juist richten?
 • Hoeveel tijd willen en kunnen we ervoor vrijmaken?  
 • Hoeveel bijeenkomsten zouden we ervoor kunnen plannen?
 • Hoe zouden we die in de tijd willen spreiden over één of eventueel meer schooljaren?
 • Hoe zouden we de structuur van het Potential-traject willen inpassen in onze specifieke schoolcontext en/of aanpassen aan onze noden en haalbaarheid?
 • Hoe zouden we het traject willen inbedden in bestaande werkgroepen, kernteams, personeelsvergaderingen en/of er een nieuw kernteam voor samenstellen?
 • Hoe willen we collega’s motiveren om deel te nemen en hen ook tegemoetkomen voor hun inzet, bijvoorbeeld door hen waar mogelijk vrij te roosteren en tijdelijk niet voor andere intensieve trajecten te engageren?
 • Aan wie denken we om dit leerproces te begeleiden en te ondersteunen in de rol van interne of externe coach

 

Het bredere schoolteam informeren en betrekken

Om te weten wie interesse heeft in het traject, is het nuttig dat alle leerkrachten vooraf een voorstelling krijgen van

 • de doelstellingen op vlak van inclusie, diversiteit en samenwerking,
 • de focus waarop het traject zich richt,  
 • de manier waarop het traject gezamenlijke reflectie en actie stimuleert en
 • de coachende aanpak.

Het Powtoon-filmpje en de powerpoint-presentatie (Powerpoint zie Bijeenkomst Realiteit naar Doel, materiaal) kan je ook benutten om het hele schoolteam te informeren en om leerkrachten te laten nadenken over de noden die zij rond het thema ervaren in de klaspraktijk. Naast een voorstelling van het traject is er ook transparante communicatie nodig over

 • waarom de directie of het (beleids- of kern-)team vindt dat het traject aansluit bij de visie en het beleid van de school,
 • wie er zich kandidaat kan stellen,
 • hoe deelname gehonoreerd zal worden,
 • op basis van welke criteria beslist wordt wie uiteindelijk zal deelnemen.

Dat verheldert de samenhang met het beleid van de school en stimuleert leerkrachten tegelijk ook om eigenaarschap over hun professionaliseringstraject op te nemen.